بلاگ

خلاصه اجرایی برای راهبری فناوری اطلاعات (بخش پایانی)

چرا باید روی راهبری فناوری اطلاعات تمرکز نمود؟

اهمیت موضوع فناوری اطلاعات باعث شده که یکی از موضوعات مهم جلسات راهبردی اعضایی هیئت مدیره و مدیران اجرایی باشد. از آنجا که اطلاعات و تکنولوژی حمایت کننده آن برای حیات و رشد سازمان ضروری می باشند. بنابراین راهبری فناوری اطلاعات بخش جدایی ناپذیری از راهبری سازمان می باشد.

نه تنها سرمایه گذاران پیام های محکمی در باره این راهبری میدهد، بلکه جامعه نیز خواهان مسئولت پذیر بیشتر هیئت مدیره و مدیران اجرایی در بخشهای خصوصی و عمومی هستند.

حسابرسان یا تنظیم کنندگان اطلاعات نیز بسیار صریح شده اند و در این ارتباط خواهان آگاهی، شفافیت و مسئولیت پذیری هستند برای مثال:

 • ♦کمیته اطلاعات بحرانی ریاست جمهوری امریکا خواسته که مامورین شرکت از خطرات فناوری اطلاعات و وابستگی مطلق کسب و کار به زیر ساخت اطلاعات ملی اگاه باشند.
 • ♦هیئت مدیر کمپانی ها عضو بورس لندن باید ریسک های شرکت را مشخص کنند و در مورد آنها شفاف باشند.
 • ♦سیستم پشنیبان بحران در صنعت فینانس از طرف بانک BIS ملزم شده که یک ساختار راهبری شفاف موثر و مسئولیت پذیر داشته باشند.

با وجود اینکه فناوری اطلاعات بطور ذاتی مستلزم سرمایه گذاری زیاد و ریسکهای زیادی است با این حال هنوز توجه جدی هیئت مدیره را به خود جلب نکرده. دلیل عمده این امر اینستکه نظارت بر فناوری اطلاعات به دلیل زیر متفاوت از نظارت بر استراتزیهای کسب و کار است:

 • برای اینکه درک کنیم با کمک فناوری اطلاعات چگونه میتواند سازمان را توانمند سازیم و خطرها و فرصتهای آن کدام است به دانش تکنیکی بیشتری نسبت به دیگر بخشها نیاز داردیم.
 • بطور سنتی با فناور اطلاعات بعنوان یک جزئی جدا از کسب و کار رفتار میشود.
 • فناوری اطلاعات پیچیده است و حتی پیچیده تر میشود وقتی بخواهید عملیات سازمانی را در شبکه اقتصادی گسترش بدهید.
 • دانش فناوری اطلاعات معمولا در سطح هیئت مدیره محدود شده است.

این عوامل باعث شده هیت مدیره و برخی از مدیران برای دگیر شدن با راهبری فناوری اطلاعات مردد گردند. ولی این تردید بی معنا است زیرا راهبری فناوری اطلاعات مستلزم تصمیمات دقیق شفاف و رهبردی است که هیئت مدیر و مدیران اجرایی برای انجام این کارها انتخاب شده اند.

 

مسدولیت راهبری فناوری اطلاعات با کیست؟

راهبری فناوری اطلاعات یک دسیپلین جدا نیست. آن هم بخشی از راهبری کل سازمان است که میبایست مسئولیتهای زیر را انجام دهد:(شکل زیر)

 • در نظر گرفتها ارزشها برای ذی نفعات در زمان تنظیم استراتژی ها
 • هدایت فرآیندی که استراتژیها را پیاده سازی میکند.
 • اطمینان از اینکه فرآیندها نتایج قابل اندازه گیری محیا میکنند.
 • اطلاعات در مورد نتایج و چالشهای آنها بدهند.
 • اطمینان از اینکه نتیجه بدست می آید.

راهبری فناوری اطلاعات مستلزم بکار گیری اصول راهبری استراتژیک سازمان برای هدایت و کنترل فناوری اطلاعات است خصوصا باید به موارد زیر تاکید شود:

      ♦ پتانسیل فناوری اطلاعات در تاثیر بر روی دارایی های نا محسوس مثل (اطلاعات، دانش، اعتماد و غیره)

♦ هم تراری استراتژیهای کسب و کار و استراتژیهای  فناوری اطلاعات

♦ بررسی و تایید سرمایه گذاریهای روی فناوری اطلاعات

♦ اطمینان از اینکه ریسکهای مربوط به فناوری اطلاعات مشخص شده است

♦ سنجش کارایی فناوری اطلاعات

راهبری فناوری اطلاعات مسئولیت هیئت مدیره است. هیت مدیره این مسئولیت را با رهبری و اطمینان از اینکه فناوری اطلاعات موجب حفظ و توسعه استراتژیهای و اهداف سازمانی می شود، انجام میدهد.

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

Image result for telegram icon:989217224263+ dphami@

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.