بلاگ

چاپ مقاله راهبری فناوری اطلاعات

بخش اول مقاله خلاصه اجرایی فناوری اطلاعات که توسط پرسنل  شرکت حامی ترجمه شده بود در فصل نامه شرکت فرآوردهای نسوز ایران چاپ و منتشر شد.برای مطالعه این مقاله میتوانید به بخش بلاک مراجعه نمایید.

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

Image result for telegram icon:989217224263+ dphami@

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.