نرم افزار جامع مالی و بازرگانی

این نرم افزار برای مدیریت اطلاعات در شرکتهای بازرگانی و خدماتی طراحی و پیاده سازی شده است.

مزایا:

  • پوشش کلیه عملیات
  • یکپارچگی
  • هوشمندی در ثبت اسناد مالی
  • کاربری آسان
  • عدم دوباره کاری
  • آماده سازی اطلاعات دفاتر قانونی
  • امکان تجمیع اسناد

نرم افزار جامع مالی بازرگانی


این نرم افزار با هدف پوشش نیازهای اطلاعاتی شرکتهای بازرگانی و خدماتی طراحی و پیاده سازی شده است.
از جمله اهداف در نظر گرفته شده در طراحی این نرم افزار می توان به مواردی چون یکپارچگی زیر سیستم های مختلف، چابکی، آسانی در استفاده، هوشمندی و ممانعت از دوباره کاری ها اشاره نمود.
از این نرم افزار میتوان علاوه بر شرکتهای خدماتی و بازرگانی در در صنایع کوچک تولیدی و فرشگاه ها نیز استفاده نمود.
نرم افزار جامع مالی بازرگانی کروز  شامل بخش های حسابداری مالی، دریافت و پرداخت، خرید، فروش و انبار فروشگاهي می باشد.
در شرکتهای که تعداد پرسنل در حدی است که برای محاسبه حقوق و دستمزد نیاز به نرم افزار می باشد، میتوان از نرم افزار حقوق و دستمزد کروز
در کنار این مجموع بصورت یکپارچه استفاده نمود.

فرآیند گرا

محصولات ما با نگرش فرآیند گرا و یکپارچه طراحی و پیاده سازی شده اند.

توجه عمیق

در طراحی محصولات به ابعاد مختلف و استثنائات موجود در فرآیند کاری توجه عمیق شده است.

متناسب سازی محصولات

در صورت نیاز ما محصول خود را منطبق با نیاز شما متناسب سازی میکنیم.

پشتیبانی و توسعه

ما موظف هستیم در طول چرخه حیات محصول خود را با کیفیت مطلوب پشتیبانی و توسعه دهیم.

نرم افزار با کیفیت را با ما تجربه کنید

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

Image result for telegram icon:989217224263+ dphami@

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.