نرم افزار مدیریت فرآیند فروش

این نرم افزار برای مدیریت فرآیند فروش شرکتهای تولید کننده فرآورده های معدنی طراحی و پیاده سازی شده است.

مزایا:

  • یکپارچه با سیستم تولید
  • یکپارچه با سیستم انبار
  • نگاه فرآیندی

نرم افزار مدیریت فرآیند فروش


در شرکتهای سفارشی محور فرآیند فروش ارتباط تنگاتنگی با واحد تولید برای امکان سنجی ساخت و زمان تحویل دارد.

در این نوع فروش امکانسنجی ساخت و تعین زمان تحویل بستگی به شریط موجود دارد وتخمین آن کار پیچیده ای است از طرف دیگر کیفت این اندازه گیریها نقش قابل توجهی در رضایتمندی مشتری دارد.
در این نرم افزار با هدف کنترل این پیچیدگیها از اخذ درخواست مشتری تا تحویل محصول به مشتری را بطور کامل مدیریت میکند. 

فرآیند گرا

محصولات ما با نگرش فرآیند گرا و یکپارچه طراحی و پیاده سازی شده اند.

نگاه عمیق

در طراحی محصولات به ابعاد مختلف و استثنائات موجود در فرآیند کاری توجه عمیقی شده است.

متناسب سازی محصولات

در صورت نیاز ما محصول خود را منطبق با نیاز شما متناسب سازی میکنیم.

پشتیبانی و توسعه

ما موظف هستیم در طول چرخه حیات محصول خود را با کیفیت مطلوب پشتیبانی و توسعه دهیم.

نرم افزار با کیفیت را با ما تجربه کنید

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

Image result for telegram icon:989217224263+ dphami@

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.