نرم افزار مهندسی محصول و کنترل کیفی

این نرم افزار کنترل کیفی شرکتهای ماشینکاری و مونتاژ طراحی و پیاده سازی شده است.

مزایا:

  • کنترل کیفیت در هر فعالیت یا عملیات
  • گزارش درصد ضایعات به تفکیک فعالیت
  • گزارش درصد صایعات به تفکیک علت ضایعات
  • گزارش آنالیز ضایعات
  • گزارش نموداری ضایعات در هر فعالیت 

نرم افزار کنترل کیفیت

اهمیت کنترل کیفی مراحل ساخت محصول در کیفیت نهایی محصول و هچنین رضایت مندی مشتریان و کاهش هزینه های تولید برای کسی پوشیده نیست. برای اعمال این کنترل نیازمند نرم افزاری هستیم که وقایع کیفی را در هز مرحله از تولید به درستی ثبت نموده و تحلیل مناسبی برای بهبود روند کیفیت ارائه نماید.
نرم افزار کنترل کیفی کروز که ویژه صنایع ماشینکاری و مونتاژ طراحی و پیاده سازی شده است در کنار نرم افزار کنترل تولید امکان ثبت وقایع کیفی تولید محصول را فراهم می آورد. با کمک این سیستم میتوان ضایعات بدست آمده در عملیات مختلف تولید را شناسایی نمود. همچنین برای ضایعات بدست آمده در هر مرحله تولید علل آن را مشخص و ثبت کرد تا بتوان رهنمود مناسب از ضایعات و علل آنها بدست آورده و در روند بهیود کیفی از آن استفاده نمود.
این سیستم به واحد کنترل کیفیت امکان میدهد برای ضایعات ثبت شده در واحد کنترل تولید، علل ضایعات، فرآيند ايجاد كننده ضايعات و فرآيند كشف ضايعات را مشخص نماید و با توجه به اطلاعات جمع آوری شده در این سیستم، گزارشات تحلیلی مناسبی از علل ضایعات، فرآيند ايجاد كننده ضايعات و فرآيند كشف ضايعات برای مدیران ارشد تهیه نماید.

فرآیند گرا

محصولات ما با نگرش فرآیند گرا و یکپارچه طراحی و پیاده سازی شده اند.

نگاه عمیق

در طراحی محصولات به ابعاد مختلف و استثنائات موجود در فرآیند کاری توجه عمیقی شده است.

متناسب سازی محصولات

در صورت نیاز ما محصول خود را منطبق با نیاز شما متناسب سازی میکنیم.

پشتیبانی و توسعه

ما موظف هستیم در طول چرخه حیات محصول خود را با کیفیت مطلوب پشتیبانی و توسعه دهیم.

نرم افزار با کیفیت را با ما تجربه کنید

تماس با ما

آدرس: ایران -اصفهان خیابان شریعتی ساختمان بهین واحد یک

     تلفن:983136289465+

پشتیبانی:983136275097+

  تلفکس: 983136290692+

Image result for telegram icon:989217224263+ dphami@

© 2018 Dadeh Pardazan Hami. All Rights Reserved.